opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden Cloneawillykit - by DevelopTrend

Download onze Algemene Voorwaarden als .pdf bestand door op het logo hiernaast te klikken: download AV Gradokoptelefoon als pdf

 

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

 

Cloneawillykit is een onderdeel van DevelopTrend

 

DevelopTrend - Cloneawillykit

Postbus 4761

4803ET BREDA

(The Netherlands)

 

www.cloneawillykit.nl

info@cloneawillykit.nl

 

Fax: + 31(0)84 - 83 69 679

Telefoon: + 31 (0)76 - 260 01 82

Kvk-nummer te Breda: 20 15 89 64

BTW-identificatienummer: NL 199888164 B01

 

 

Artikel 2 - Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

2. Cloneawillykit: de dochteronderneming van DevelopTrend die Producten en/of Diensten hetzij via het internet hetzij via een ander medium verkoopt.

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met DevelopTrend.

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en DevelopTrend fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.

5. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door DevelopTrend georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van Producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd van 7 (zegge zeven) dagen af te zien van de Overeenkomst op afstand.

7. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

8. Dag: kalenderdag.

9. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal Producten en/of Diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is.

10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of DevelopTrend in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

11. Product: goederen geleverd door DevelopTrend.

12. Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen DevelopTrend en de Consument, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor de Consument.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DevelopTrend en op elke tot stand gekomen Overeenkomst(en) op afstand tussen DevelopTrend en Consument.

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij DevelopTrend zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorig lid (artikel 3, lid 2) en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden specifieke Product- of Dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid (artikel 3, lid 2 en artikel 3, lid 3) van overeenkomstige toepassingen en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden zich steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid vier (artikel 4, lid 4) tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd DevelopTrend onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DevelopTrend passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal DevelopTrend daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. DevelopTrend kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien DevelopTrend op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. DevelopTrend zal bij het Product of Dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van DevelopTrend waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel vier, lid drie (artikel 4, lid 3) van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DevelopTrend deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt voor de uitvoering der Overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 (zegge een) jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien DevelopTrend zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Producten of Diensten is de bepaling van het vorige lid (artikel 5, lid 5e) slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5a - Herroepingsplicht bij levering van Producten

 

1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (zegge veertien) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument.

2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsplicht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren, originele factuur en - indien redelijkerwijze mogelijk - de originele staat en verpakking aan DevelopTrend retourneren, conform de door DevelopTrend verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 5b - Herroepingsrecht bij levering van Diensten

 

1. Bij levering van Diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (zegge veertien) werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der Overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door DevelopTrend bij het aanbod en/of uiteindelijk bij levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van Herroeping

 

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal DevelopTrend dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (zegge veertien) dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

 

Artikel 7 - Uitsluiting Herroepingrecht

 

1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door DevelopTrend alleen worden uitgesloten indien DevelopTrend dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

a. die door DevelopTrend tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DevelopTrend geen invloed heeft.

e. voor elektronische Producten, hygiënische producten en computersoftware welke voorzien zijn van een verzegeling waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 8 - De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid (artikel 8, lid 1) kan DevelopTrend Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DevelopTrend geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 (zegge drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen

4. Prijsverhogingen vanaf 3 (zegge drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DevelopTrend dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijswijziging ingaat.

5. De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw tenzij anders vermeld.

 

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

 

1. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeuring mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien er vragen zijn betreft gebruik van onze producten en/of diensten kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door het gebruik van onze producten.

3. DevelopTrend staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 

Artikel 10 -Levering en uitvoering

 

1. DevelopTrend zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan DevelopTrend kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 (zegge artikel vier) van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (zegge dertig) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 1 (zegge een) maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid (artikel 10, lid 3) zal DevelopTrend het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 (zegge veertien) dagen na ontbinding terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal DevelopTrend zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikelen wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten zijn voor rekening van DevelopTrend.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij DevelopTrend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11- Duurtransacties

 

1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (zegge een) maand.

2. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 2 (zegge twee) jaar. Indien is Overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal 1 (zegge een) maand bedragen.

 

Artikel 12 - Betaling

 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 (zegge zeven) dagen na bezorging van het Product of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, binnen 7 (zegge zeven) dagen na afgifte van deze Overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag in Algemene Voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of Dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DevelopTrend te melden.

4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft DevelopTrend behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 

1. DevelopTrend beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DevelopTrend nadat de Consument gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij DevelopTrend ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 

 

Versie 2, 1 juli 2014

 

Uw winkelwagentje
Uw winkelwagen is leeg